پروژه

نمونه تمرین های کلاسی درس طراحی وب را از
کسانی که عضو نیستند، نمی توانند اینجا را مشاهده کنند.
می توانید دانلود نمایید.


فایل تعریف پروژه ASP.NET درس طراحی وب را از
کسانی که عضو نیستند، نمی توانند اینجا را مشاهده کنند.
می توانید دانلود نمایید.


فایل تعریف پروژه درس مباحث ویژه را از
کسانی که عضو نیستند، نمی توانند اینجا را مشاهده کنند.
می توانید دانلود نمایید.